Armaba
Armaba
Armaba

Resultaten enquête m.b.t. het werven in de techniek

Doel:
Het doel van ons onderzoek is inzichtelijk te krijgen hoe technische bedrijven werven.
Verder hebben wij onderzocht wat de ervaringen zijn met het werven in de technische sector in het algemeen EN wat de volgende stap van de verantwoordelijken is als er geen kandidaten worden gevonden.
Alle partijen die hun medewerking aan ons onderzoek hebben gegeven kunnen onze bevindingen verder verwerken in hun wervingsstrategie.

Vragen:
Voor de enquête moesten er gerichte vragen geformuleerd worden die antwoord geven op de hoofdvraag ‘Hoe wordt er hedendaags technisch personeel geworven?’
De volgende vragen hebben wij opgesteld voor ons onderzoek.
1. Hoe werft u technisch personeel?
2. Bent u tevreden met respons vanuit deze kanalen?
3. Bent u tevreden met de kwaliteit van de kandidaten respons?
4. Wat is de volgende stap als u geen kandidaat kunt vinden?
5. In hoeverre zijn de kosten/baten in verhouding?

Resultaten:
Wij hebben veel reacties verkregen uit de enquête. Wij hebben de reacties uitgewerkt tot resultaten. Om het overzichtelijk te houden zullen wij elke vraag apart bespreken. Deze vind u in de bijlage.
De resultaten zijn wat ons betreft zeker niet schokkend te noemen, meer interessant.
Waarom werven de technische bedrijven nog “old school” ? Wat is de drempel om nieuwe werving instrumenten in te zetten, alleen geld ?

In vele branches wordt al “modern geworven. De technische branche loopt wat dat betreft echt nog achter.

Bevindingen:
Nadat wij de resultaten hebben verwerkt uit onze enquête kwamen er interessante bevindingen naar boven:

Bij vraag 1 (hoe werft u technisch personeel?) bleek dat maar liefst 71% nog steeds traditioneel werft. Deze bedrijven maken geen gebruik van nieuwe wervingsmethoden, maar houden het bij adverteren en referral recruitment. Slechts 21% maakt gebruik van de nieuwe wervingsmethoden zoals Social Media, E-recruitment en E-Hunting.

Wat opmerkelijk is bij vraag 2 (bent u tevreden met de respons vanuit deze kanalen?), is dat respectievelijk 20% ontevreden is en 8% zeer ontevreden is over de respons van het traditioneel werven. Bedrijven die op de nieuwe manier werven (Social Media etc.) , zijn juist wel tevreden met de respons.

Wat alle bedrijven gemeen hebben is dat ze over het algemeen ontevreden zijn over de kwaliteit van de kandidaten. 27% is ontevreden en 14% is zeer ontevreden. De bedrijven die ‘nieuw’ werven zijn procentueel iets meer tevreden qua kandidaten, maar het verschil is minimaal.

De volgende stap in de zoektocht naar de kandidaten gaat 38% over op het inschakelen van een Uitzendbureau. 32% kiest ervoor om het wervingsproces uit te besteden aan een Werving & Selectiebureau in, 20% laat de vacature open staan totdat de juiste kandidaat wordt gevonden en 8% heeft ‘anders’ aangegeven. Onder ‘anders’ viel bijvoorbeeld adverteren, Social Media, etc.

Wat een logisch gevolg is uit de uitkomsten van de vorige vragen is het feit dat veel bedrijven ontevreden zijn met de kosten/baten verhouding. 20% is ontevreden en 14% zeer ontevreden.
Toch is ook 21% tevreden en zegt 38% dat de kosten in precieze verhouding zijn. Uit de 38% kunnen we concluderen dat een aantal bedrijven de gegevens binnenkamers houdt.

Slotconclusie:

Het merendeel van de bedrijven die aan onze enquête hebben meegedaan blijven de ‘trend’ volgen van de technische sector. Eerst zelf via de traditionele manier proberen de juiste kandidaat te vinden, vervolgens uitbesteden aan een buitenstaander (Uitzendbureau, Werving & Selectiebureau) en uiteindelijk ontevreden zijn over het resultaat.

Het ‘nieuwe’ werven begint steeds meer onder de aandacht te komen en de bedrijven die bezig zijn met het nieuwe werven, zijn ook positiever over het uiteindelijke resultaat.

Social Media begint dus wel degelijk een grotere invloed te krijgen op het werven van technisch personeel!

Wil je de grafieken inzien m.b.t. de enquête? Neem dan contact met ons op via contact@armaba.nl of tel: 0228-526387
TwitterLinkedinFacebookMy status